Over ons

Stichting Muziekschool Veenendaal ‘de Muzen’ heeft als voornaamste doel het bevorderen van de culturele en kunstzinnige vorming van en door de Veenendaalse bevolking. De instelling heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een muziekschool tot een multidisciplinair instituut (muziek en dans), waaraan ook een ‘Steunfunctie’ is toegevoegd. Daarnaast worden de Amateurkunst en popmuziek ondersteund en worden festivals en kunstprojecten georganiseerd. De instelling telt momenteel zo'n 42 medewerkers.

Historie
Veertig jaar geleden startte de muziekschool Veenendaal in een klein kamertje boven een muziekhandel aan de Markt. Al gauw was een grotere behuizing nodig, die werd gevonden in de Frisia-villa tegenover theater ‘de Lampegiet’. Zo’n twaalf docenten gaven daar les, ieder had de sleutel en wist hoe het koffiezetapparaat werkte. Gezellig, maar klein behuisd, werden in de grootste kamer uitvoeringen gegeven. Onder leiding van de toenmalige directeur,  groeide de school uit deze locatie en werd naarstig gezocht naar een andere ruimte. Aan de Zandstraat verrees in 1991 ‘de Muzen’. Ook het Cursusproject (huidige Volksuniversiteit) werd in dit gebouw ondergebracht. Intussen ontwikkelde de muziekschool zich tot een instituut met een diversiteit aan muziekinstrumenten, van fluit tot contrabas, onderwezen door 34 docenten. Naast klassieke muziek is er ruime aandacht voor ballet, musical, pop - , en lichte muziek, wereldmuziek en worden er lessen gegeven aan kinderen in het primair -, en voortgezet onderwijs. In de loop der jaren zijn er verschillende ensembles opgericht.

Heden en toekomst
In 2007 is gestart met de voorbereidingen van nieuwbouw en sinds september 2013 vinden alle lessen van De Muzen plaats op deze nieuwe locatie, in Spectrum aan het Kees Stipplein 72. Samen met de Volksuniversiteit Veenendaal verzorgt De Muzen in dit gebouw cursussen en projecten voor de Veenendaalse samenleving. Het gebouw is ontworpen door de architect Marianne Loof en is gevestigd tegenover de Cultuurfabriek waar de Openbare Bibliotheek Veenendaal, Kunstuitleen Veenendaal, Historisch Museum Viseum-Veenendaal en Historische Vereniging Oud Veenendaal gehuisvest zijn. Vanaf het Kees Stipplein zullen deze culturele instellingen een gevarieerd cultuuraanbod bieden aan een gemeente met ongeveer 65.000 inwoners.

Muziekschool de Muzen wil doorgroeien tot een instituut met meer dan 1500 cursisten die wekelijks cursussen volgen. 

 

Vacatures

Wij hebben de volgende vacature:

 

 

Stichting Muziekschool Veenendaal ‘de Muzen’ heeft als voornaamste doel het bevorderen van de culturele en kunstzinnige vorming van en door de Veenendaalse bevolking. De instelling heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld van een muziekschool tot een multidisciplinair kunsteducatie-instituut (muziek, dans en theater). Daarnaast is De Muzen penvoerder voor het School en Cultuur programma van de gemeente Veenendaal (Primair Onderwijs), en vindt ook de Cultuurmakelaar Veenendaal een plek in de organisatie. Verder verzorgt De Muzen de belangenbehartiging in Veenendaal voor het Jeugdfonds Cultuur en is De Muzen gastheer voor het Filmhuis Veenendaal en ondersteunt het diverse amateurkunst en maatschappelijke initiatieven met raad, daad en ruimte. De instelling telt momenteel zo'n 50 medewerkers.

 
Wij zijn op zoek naar een
Penningmeester
(onbezoldigd)
 
Profiel penningmeester
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken.
Ervaring met financieel beleid van (non)profit-organisaties (ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre); en
Kennis van en inzicht in financiële processen, tevens bestuursadviseur met betrekking tot de jaarrekening en begroting en dergelijke
Vertrouwd met informatie rond financieel beleid en monitoring
Accent op boekhouding en jaarlijkse financiële verslaglegging, exploitatie, vermogen/ reserve en fiscaliteit
Betrokken bij financiële verslaglegging
Advisering over prognoses, jaarrekening, begroting en dergelijke
 
Algemeen bestuursprofiel
Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de Veenendaalse gemeenschap. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal twee achtereenvolgende termijnen van vier jaar herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. De Code Cultural Governance wordt toegepast.
 
De inrichting van het huidige bestuur en de fase waarin De Muzen zich bevindt, sluiten aan bij het Raad van Toezicht model dat op termijn ook geambieerd wordt. In dit model ligt het initiëren en uitvoeren van plannen bij de directie en het goedkeuren en het monitoren bij het bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
De aandachtsgebieden die in het bestuur vertegenwoordigd zijn
Kennis van en ervaring met marketing, publiciteit en fondsenwerving
Juridische zaken
Zakelijk en financieel management, bij voorkeur in de culturele sector
Bestuurlijk en politiek netwerk
Netwerk in cultuur of bedrijfsleven (in het bijzonder in Veenendaal)
Strategisch en bestuurlijk inzicht;
Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk;
Academisch/hbo denk- en werkniveau;
 
Procedure
Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. 
 
Interesse
Uw motivatie vergezeld van een curriculum vitae kunt u richten aan dhr. C. Rosmulder,  directeur van De Muzen via c.rosmulder@muzenveenendaal.info of telefonisch via 06-53608336.